DCC چیست؟ DCC مخفف عبارت Document Control Center  و به معنای مرکز کنترل اسناد یا مرکز کنترل مدارک می باشد. مدیریت اسناد پروژه ها، فرآیندی است که در مسیر تعالی مدیریت پروژه سازمانی، ناگزیر از تجربه آن می باشیم. در این میان اسناد اصلی پروژه مانند: نقشه ها و اسناد فنی پیچیدگی های خاصی دارند […]

ادامه مطلب